fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenbij de uitvoering van trainings-, en opleidingsopdrachten  door TOP-TRAININGEN, KvKnr. 91832276

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor bijles, studiebegeleiding en training (hierna te noemen begeleiding) tussen TOP-Trainingen (hierna te noemen het studiebegeleidingsinstituut) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die het studiebegeleidingsinstituut opdracht geeft begeleiding te verzorgen. Onder opdracht wordt verstaan de tussen het studiebegeleidingsinstituut en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat het studiebegeleidingsinstituut een bepaalde begeleiding zal verzorgen.

Artikel 2 Opdrachtaanvaarding

Het studiebegeleidingsinstituut aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens het studiebegeleidingsinstituut dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

Het studiebegeleidingsinstituut verplicht zich vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient daartoe in het gratis intakegesprek naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. Hierbij hoort ook het verstrekken van de inlogcodes van Magister, danwel Somtoday.
De opdrachtgever en het studiebegeleidingsinstituut kunnen zich zodoende een beeld vormen van het begeleidingsvraagstuk, van de omvang van het traject en de mogelijke resultaten daarvan.

Artikel 4 Faciliteiten

Het studiebegeleidingsinstituut verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de studiebegeleiding wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het studiebegeleidingsinstituut wordt uitgekeerd.

Artikel 6 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Het studiebegeleidingsinstituut heeft het recht zich uit een begeleidingstraject terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht het studiebegeleidingsinstituut tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft het studiebegeleidingsinstituut recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Het studiebegeleidingsinstituut zal geen schadevergoeding betalen.

Artikel 7 Annulering door de opdrachtgever

Annulering door de opdrachtgever van deelname, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de begeleiding. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de begeleiding is 50% van het begeleidingsbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de begeleiding is het volledige begeleidingsbedrag verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een begeleiding, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 Annulering door het studiebegeleidingsinstituut

Het studiebegeleidingsinstituut streeft ernaar een geplande begeleiding altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden de begeleiding moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door het studiebegeleidingsinstituut, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het studiebegeleidingsinstituut wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

Het studiebegeleidingsinstituut zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, hierbij noemen we speciaal de inloggegevens van Magister danwel Somtoday.

Artikel 10 Tarieven en Tariefaanpassingen

De actuele tariefaanpassingen staan op de website www.top-trainingen.nl. Tariefaanpassingen worden altijd per kalenderjaar vastgesteld.

Op onze prijzen is geen BTW van toepassing. Onderwijs is hiervan vrijgesteld.

Bij Top- Trainingen duurt het schooljaar 10 maanden: van 1 september tot en met 30 juni.
Voor de examenkandidaten duurt het schooljaar 9 maanden: van 1 september tot en met 31 mei. U ontvangt over een heel schooljaar dan ook 10- 9 termijnbetalingen per e-mail.
Bij de nieuwsbrief op de 1ste van de maand is tevens een betaallink van Mollie toegevoegd, die u voor de 15de van de maand dient te voldoen. Wij versturen geen facturen.

We hanteren een opzegtermijn van 1 maand, steeds per de eerste van de maand.

Artikel 11 Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand, startend op de 1e van elke maand.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten en begeleidingsmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de begeleiding zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van het studiebegeleidingsinstituut. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van het studiebegeleidingsinstituut. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en begeleidingsmaterialen, waaronder ook software van het studiebegeleidingsinstituut geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van het studiebegeleidingsinstituut.

Artikel 13 Auteursrecht

Alle in de begeleiding gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarde

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 15 Opschorting en verrekening

In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. Alle betalingen door opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder recht op opschorting of verrekening. De opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid voor vorderingen van het studiebegeleidingsinstituut op dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, van de opdrachtgever. Het studiebegeleidingsinstituut is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens het studiebegeleidingsinstituut niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de rechten die verder aan het studiebegeleidingsinstituut toekomen.

Artikel 16 Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk te worden gestuurd naar ons zusterkantoor in Apeldoorn t.a.v. de directie (J.M.M. van der Made). Het is daarbij belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en dat u uw contactgegevens erbij vermeldt. U krijgt binnen twee weken schriftelijke bevestiging van ontvangst van u klacht. Wij streven ernaar om uw klacht direct af te handelen, maar uw klacht wordt in principe binnen vier weken afgehandeld. Als dit langer lijkt te gaan duren, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en laten wij u weten wanneer wij verwachten dat de klacht zal worden afgehandeld. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. In het geval u zich niet kunt schikken in het voorstel van de directie kunt u zich schriftelijk richten tot onafhankelijk persoon Harold Horselenberg. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het studiebegeleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door TOP-Trainingen afgehandeld. Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 17 Geschillenregeling , toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de opdracht(en) (zoals omschreven in Artikel 1) is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen opdrachtgever en/of het studiebegeleidingsinstituut, worden, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter in door de wet of deze algemene voorwaarden geregelde gevallen, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda.

error: Content is protected !!